Vad som gäller vid användande av våra tjänster

Allmänna villkor


Läs om vad cookies är och hur vi hanterar dem på Swetrack.com

Våra allmänna villkor
Nedan angivna allmänna villkor trädde i kraft den 10 februari 2021 och gäller fortlöpande. Villkoren kan komma att uppdateras utan förvarning efter ovanstående datum.

1. Viktig information om de allmänna villkoren
De allmänna villkoren innefattar användning av de tjänster och produkter som SweTrack Electronics AB erbjuder. Dessa inkluderar men är inte begränsade till användning av webbplatser som är associerade med SweTrack Electronics AB (www.swetrack.com) och tillhörande domäner, livespårningsplattformen SweTrack Live för iOS och Android samt via webbläsare, hårdvaruprodukter med tillhörande mjukvarutjänster som säljs enligt överenskommelse med SweTrack Electronics AB (“Produktutbudet”).

Nedanstående användarvillkor är ett juridiskt bindande avtal mellan SweTrack Electronics AB (“SweTrack Electronics”), org.nr. 556942–3352och dig som användare av Produktutbudet som SweTrack Electronics tillhandahåller (“Användaren”, “Ditt”, “Dig”, “Du”). SweTrack Electronics är ett svenskt bolag vilket innebär att svensk lag kommer att appliceras på ditt avtal, vilket inkluderar de allmänna villkoren.

Detta avtal reglerar Ditt tillträde till, samt användning av SweTrack Electronics produkter och tjänster vilket inkluderar webbplats, spårningsplattformar, mjukvarutjänster och hårdvaruprodukter ovan definierat som “Produktutbudet”. Genom att inte acceptera användarvillkoren avsäger Du dig rätten att använda Produktutbudet. Genom att använda Produktutbudet anses Du ha accepterat och därmed gett samtycke till de allmänna villkoren.

SweTrack Electronics AB förbehåller sig rätten att utan förvarning uppdatera och redigera användarvillkoren. Genom att fortsätta använda tjänsten efter eventuell uppdatering har utförts, anses Du ha gett ditt samtycke till de uppdaterade användarvillkoren. Genom att inte acceptera de nya villkoren avsäger Du dig rätten att använda SweTrack Electronics Produktutbud. Mot bakgrund av att produkter och tjänster från SweTrack Electronics kontinuerligt uppdateras, utvecklas och itereras, erhåller SweTrack Electronics sig rätten att oberoende och utan förvarning till helhet,eller i viss del,ändra eller sluta erbjuda produkter och tjänster.

Genom att använda produkter och tjänster från SweTrack Electronicstillförsäkrar du att: (i) du är över 18 år (ii) du är under 18 år men har förmyndares tillstånd eller (iii) i egenskap av ombud för företag eller en annan juridisk individ, är över 18 år och har full befogenhet att företräda företaget eller den juridiska individen samt (iv) använder produkten i enlighet vad som är tillåtet inom gällande lagstiftning i landet som hårdvaruprodukten befinner sig inom.2. Användarkonto
För att använda de mjukvarutjänster och hårdvaruprodukter som SweTrack Electronics tillhandahåller behöver Användaren skapa ett konto på SweTrack Live. Följande innefattar att kontoinnehavaren måste ange ett användarnamn och ett tillhörande lösenord. Genom användarkontot sparas positionshistorik och betalningsinformation för samtliga enheter somAnvändaren har. Användaren bär fullt ansvar för hanteringen av dennes användaruppgifter och bär således fullt ansvar för all aktivitet som förekommer på användarkontot.

Swetrack Electronics AB avsäger sig allt ansvar för eventuella följder som är ett resultat av en otillåten användning av Användarens användarkonto. Detta kan vara men är inte begränsat till, dataintrång eller medveten samt omedveten överlåtande av användaruppgifter till tredje part.

Likaså om SweTrack Electronics, har vederbörliga misstankar som indikerar att Produktutbudet som tillhandahålls har använts i ett felaktigt syfte, förbehåller SweTrack Electronics rätten att utan förvarning stänga ned eller begränsa Användarens användarkonto och rätten att fortsätta nyttja Produktutbudet. “Felaktigt syfte” kan vara, men är inte begränsad till, otillåten modifiering av SIM-kort, felaktig hantering av hårdvaru-och mjukvaruprodukter och otillåten modifiering av hård-samt mjukvara.

När specialanpassade mjukvarutjänster som utarbetats för ett företag används har varje enskild användare en skyldighet att omedelbart informera SweTrack Electronics om det förekommer otillåten användning av ett användarkonto eller annat säkerhetsintrång som kan skada eller förhindra användningen av Produktutbudet.

3. Abonnemangsavgift
SweTrackElectronics förbehåller sig rätten att ensidigt ändra samtliga överenskomna priser för hårdvaruprodukter, mjukvarutjänster och månatliga avgifter för datatrafik med Användaren. Detta kan bli fallet om leverantören av datatrafik ökar deras avgifter. Vid eneventuell prisändring ska Användaren informeras i skälig tid.

4. Betalning
Betalning för mjukvarutjänster och hårdvara sker i enighet med tidigare överenskommelser mellan SweTrack Electronics och Användaren. Den månatliga prenumerationsavgiften som tillkommer för datatrafikoch spårningstjänstska betalas med genom ett valt kreditkort som registrerats på SweTrack Electronics webbtjänst SweTrack Liveeller via elektronisk fakturaom så har separat avtalats.Vi dbetalningen med kreditkort eller annat betalkort har Användaren själv en skyldighet att avbryta den månatliga betalningen innan förnyelsedatumet för efterföljande period infaller. Betalning via kort sker därmed utan bindningstid, vilket ger Användaren rätt att när som helst avbryta den månatliga debiteringen. Görs inte detta erhåller sig SweTrack Electronics rätten att automatiskt förnya den månatliga debiteringen.

SweTrackElectronics förbehåller sig rätten att ensidigt bedöma om en Användare har rätt att betala aktuella tjänster viafaktura. Denna bedömning kan vara baserad på beloppsstorlek ochkredithistorik. Erbjuds denna tjänst sker betalningen via elektroniskt tillhandahållen faktura. Användaren har en skyldighet att meddela SweTrack Electronics om manönskaravbrytaden aktuella tjänstenpå ekonomi@swetrack.com. Görs inte detta erhåller SweTrack Electronics rätten att automatiskt förnyadebiteringför den aktuella tidsperioden.

Vid utebliven fakturabetalning kommer Användaren bli påmind genom att en betalningspåminnelse skickas och SweTrack Electronics har då rätt att tillföra en dröjsmålsränta i överensstämmelse med Räntelagen (1975:635). Vidutebliven betalning, efter betalningspåminnelsens förfallodatum, överlämnas ärendet till inkasso för indrivning av utestående beloppoch relaterade avgifter. Vid betalningsförsening har SweTrack Electronics rätt att utan förvarning begränsa eller stänga ner Användarens åtkomst och rätt att fortsätta använda Produktutbudet.

5. Demoenheter
Om SweTrack Electronics erbjudit en produkt för demonstration, får denna endast användas under en, sedan tidigare avtalad (begränsad) prövotid. Under denna prövotid får produkten uteslutande användas i syfte att analysera och utvärdera tjänsten. Ovanstående allmänna villkor ska även appliceras för användningen av demoenheten under prövotiden. När överenskommen prövotid har passerat, förväntas användaren snarast upphöra nyttjandet av tjänsten. Det är även av högsta prioritet att Användaren returnerar Hårdvaran till SweTrack Electronics AB. Om demoenheten inte returnerats till SweTrack Electronic inom 10 dagar kommer debitering av aktuell produkt och månatlig prenumerationsavgift för datatrafik och spårningstjänstatt ske.

6. Användning av Produktutbudet
SweTrackElectronics utvecklar och erbjuder en rad hårdvaruprodukter samt mjukvarutjänster som SweTrack Electronics har full äganderätt till, om inget annat avtalats. Dessa inkluderar bland annat hårdvara i form av spårsändaresåsom; SweTrack Lite, SweTrack Plus, MaxiTracker, Multitracker, SweTrack Extreme, SweTrack Engine, SweTrack Animal, SweTrack Bike, SweTrack och SweTrack Basic med tillhörande M2M-simkort och tillbehör i form av kablar, reläer och batterier. Det inkluderar även mjukvara i form av databaser, API, applikationerna SweTrack Live för Android och iOS, Webbapplikation SweTrack Live för webbläsare, kundanpassade portaler och plattformar, SweTrack.com med tillhörande domäner och allt innehåll på SweTrack Support via adressen: https://swetrack.zendesk.com/hc/.

Genom att använda Produktutbudet presumeras Du noggrant följt de anvisningar som givits av SweTrack Electronics, både i skrift och tal,i samband med installation och användning. SweTrack Electronics avskriver sig därmed all form av ansvar för eventuella följder som träffar Dig eller Din egendom somett resultat av felaktig installation och/eller användning av Produktutbudet. Detta kan vara, men är inte begränsad till, felaktig installation av hårdvara, felaktig hantering av hårdvaru-och mjukvaruprodukter, otillåten modifiering av SIM-kort eller otillåten modifikation av hårdvara samt mjukvara.

7. Personuppgifter
Person-och företagsuppgifter lagras, krypteras och behandlas konfidentiellt av SweTrack Electronics i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen GDPR (Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679). SweTrack Electronics är personuppgiftsansvarig för behandlingarna och har rätt att använda dessa personuppgifter för att lagra nödvändig kundinformation för att kunna fullfölja Avtalets ingående. Personuppgifter som lagras är namn, e-postadressoch kreditkort information när sådan betalmetod används (i samarbete med betal system leverantören ”stripe”. Kund ger vid beställning av Tjänsterna sitt samtycke till behandling av personuppgifter i enlighet med ovanstående. För mera information om hur personlig och service relaterad information bearbetas och hanteras av Swetrack och dess affärssystem, hänvisar vi till SweTracks Privacy Policy.

8. Restriktioner i relation till Produktutbudet
Användande av Produktutbudet medför ett flertal restriktioner. Genom att använda Produktutbudet försäkrar Användaren att denne ej skall (i) inskränka på SweTrack Electronics immateriella egendom genom att replikera, plagiera och vidareföra Produktutbudet för egen eller kommersiell vinning, om inte annat avtalats mellan SweTrack Electronics och Användaren; samt (ii) nedmontera och återuppbygga eller på något annat sätt försöka urskilja essentiell information såsom kod, hårdvarukomponenter och API som bidrar till skapandet av en produkt eller tjänst som inte avviker från Produktutbudet till den grad att det väsentligen skiljer sig från Produktutbudet.

9. Pushnotiser
När du som Användare nyttjar SweTrack Electronics tjänster, i form av applikationer såsom SweTrack Live, kan Du välja att motta textmeddelanden/pushnotiser både i samt utanför appen. Dessa meddelanden har Användaren individuell kontroll över och det är möjligt att välja att ta emot dessa (“Pushnotiser”) eller inte. Det kan emellertid förekomma meddelanden från SweTrack Electronics administrativa sida som underrättar om viktig information gällande tjänsten. Genom godkännandet av dessa Allmänna villkor samtycker Användaren att SweTrack Electronics får sända ovanstående meddelanden.

10. Teknisk standard
SweTrack Electronics ansvarar ej för eventuella brister och begränsningar i abonnentens operativsystem och datormiljö. Det åligger Användaren att förvissa sig om att denne har erforderlig teknisk standard för nyttjande av de beställda Tjänsterna innan Avtalet ingås. SweTrack Electronics tjänster förutsätter att Användaren har erforderlig teknisk standard.

11. Force majeure
SweTrack är befriade från ansvar gällande brott mot allmänna villkoren orsakat av omständigheter utanför parts kontroll, såsom störningar eller avbrott i publika data-eller telenät, olyckshändelse, brand, åsknedslag, explosion, krig, upplopp, översvämning, naturkatastrof, eller ändrad myndighetsbestämmelse eller myndighetsingripande. För att sådan omständighet skall få åberopas som befrielsegrund skall part underrätta den andre parten utan dröjsmål. Parts åliggande enligt Avtal återinträder så fort sådan omständighet som nämnts ej längre föreligger.

12. Ansvarsfriskrivning
Utöver vad som uttryckligen framgår av ovanallmänna villkor, friskriver sig SweTrack Electronics AB härmed från alla garantier avseende dessa allmänna villkor, hårdvara eller tjänster eller annat som omfattas av dessa villkor, inklusive alla underförstådda garantier. SweTrack Electronics garanterat inte att tjänsten, hemsidan eller de funktioner som dessa innehåller kommer fungera utan avbrott. Båda parter tillstår att de inte har agerat i förlitan på någon garanti eller utfästelse utöver vad som uttryckligen framgår av detta avtal.

13. Tillämplig lag och tvist
Avtal rörande de allmänna villkoren skall tolkas och tillämpas enligt svensk materiell rätt. Tvist med anledning härom skall slutligen avgöras genom allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.