Privacy Policy for
SweTrack Software Services

Vi på SweTrack erbjuder våra kunder en rad kraftfulla mjukvarutjänster som gör det möjligt att spåra allt från hundar och katter till segelbåtar till värdetransporter i realtid - direkt från en dator eller mobil enhet! Det är helt naturligt att du har frågor kring hur vi hanterar den data som samlas in från din GPS-spårare när du använder våra mobilappar och webbsidor, och därför vill vi här berätta hur dina personuppgifter och GPS-spårarens positionsdata hanteras av våra system. Välj ett språk med knapparna nedan för att läsa sekretesspolicyn på ditt språk.

At SweTrack, we take pride in offering our customers high-performing GPS tracking solutions that allow easy tracking of personal belongings - all through the convenience of your smartphone, computer or tablet! It's natural for you to have questions about how your personal data is handled, and as such we'd like to take a few minutes to tell you how your personal information and the location data that's collected from your device is managed by our systems. Please select your language below to read our privacy policy.

Vårt löfte till dig

Din information är krypterad

All information om dig, såsom användarnamn och lösenord, är helt krypterad i vår säkra databas. Även de positionsuppgifter som din GPS-spårare skickar till vår databas för att kunna visa upp dem i appen är helt krypterade!

Inga personuppgifter samlas in från din telefon

Det enda vår mobilapp samlar in från din telefon är telefonens nuvarande position, för att kunna visa var du befinner dig i förhållande till var din GPS-spårare är. Denna position lagras inte i våra system, utan används endast tillfälligt när du har appen uppe. Vi samlar inte in någon annan information om dig, såsom kontakter, sms eller telefonlistor.

Ingen information säljs vidare

Vi lämnar aldrig ut information om våra användare eller hur de använder våra produkter till någon tredje part, undantaget vid rättsliga processer och brottsutredningar där vi är ålagda enligt svensk lag att utlämna dessa uppgifter.

Fullständig sekretesspolicy

Sekretessinformation för mobilappar
Detta avsnitt i sekretesspolicyn berör samtliga mobilappar som utvecklats av SweTrack Electronics AB.

När du använder appen så begär appen tillstånd att lokalisera din mobiltelefon med hjälp av GPS. Denna funktion används för att visuellt kunna visa var du befinner dig i förhållande till var din GPS-spårare befinner sig. Din mobiltelefons nuvarande position lagras inte på några servrar som ägs av SweTrack Electronics AB och lämnas inte vidare till tredje part. Positionen samlas endast in i syfte att förbättra användarupplevelsen när du använder appen. Ingen annan information - såsom dina samtalsloggar, sms, kontaktuppgifter eller installerade appar - samlas in från din telefon när du använder våra appar.

Sekretessinformation om positionshistorik och aktuell position
Detta avsnitt i sekretesspolicyn berör samtlig mjukvara från SweTrack Electronics AB. När du använder en av våra GPS-spårare tillsammans med en livespårningstjänst från SweTrack Electronics AB så samlar GPS-spåraren kontinuerligt in information om var den befinner sig och skickar sedan denna information till en databasserver. Våra mobilappar och webbtjänster hämtar sedan positionsinformationen från databasservern och visar den för dig, i appen eller på webbtjänsten, utritad på en karta. Historiska positioner lagras även i databasen, så att du ska kunna begära ut historik på hur din GPS-spårare rört sig under en angiven tidsperiod. Våra servrar och MySQL-databaser är starkt krypterade och det är inte möjligt för tredje part att komma åt databaserna och/eller servrarna och ta reda på information om hur du använt din produkt. SweTrack Electronics AB lämnar heller aldrig vidare någon information om din GPS-spårares positioner, varken aktuella eller historiska, till tredje part. Våra GPS-spårare lagrar inte någon positionshistorik lokalt, utan all information om aktuell position lagras endast tillfälligt i GPS-spårarens arbetsminne för vidare utskick till användaren. Det är inte möjligt för tredje part att direkt från GPS-spåraren avläsa hur den använts.

Sekretessinformation om användarnamn och lösenord
Detta avsnitt i sekretesspolicyn berör samtlig mjukvara från SweTrack Electronics AB. När du använder en av våra mjukvarutjänster har du ett personligt konto som är knutet till din(a) GPS-spårningsenhet(er). Kontot skyddas med hjälp av ett lösenord som du själv väljer när du skapar kontot. Vi rekommenderar att du använder ett starkt lösenord som innehåller både STORA och små bokstäver, siffror och specialtecken såsom utropstecken, frågetecken och punkter. Lösenorden lagras i krypterad form i vår databas. Det är inte möjligt för SweTrack Electronics AB eller någon tredje part att se vilket lösenord du använder till ditt konto hos oss. Vi vill uppmana dig att aldrig dela med dig av dina användaruppgifter till någon annan, samt att byta lösenord frekvent.

När du skapar kontot i appen så har du möjlighet att fylla i förnamn och efternamn, samt telefonnummer. Att uppge denna information är helt frivilligt och informationen används endast för att skapa en mer personlig användarupplevelse i appen. Denna information, om du väljer att uppge den, lämnas aldrig vidare till tredje part.

Avslutande av användarkonto
Det finns i dagsläget inte någon funktion i vår mjukvara för att radera ett registrerat konto. Om du önskar radera ditt konto och all information som i våra databaser finns knutet till ditt konto, vänligen kontakta oss så hjälper vi dig med detta.

Har du fler frågor?

Kontakta oss idag så hjälper vi dig!

Our Promise to You

Your information is encrypted

All your personal information - such as your name, email address and (of course) your password - is stored in an encrypted format in our secure database. In addition, the location data that is sent from your device is also stored in an encrypted format.

No personal data is collected from your phone or tablet

The only information that the app requests from your phone is the phone's current location. This is not uploaded to our servers, but rather used locally in-app to illustrate your location relative to the tracking device's location. You can disable this feature through the Privacy settings on your phone.

No information is distributed to third parties

Your information is safe with us! We never share any information about our customers and how they use their devices with third parties of any kind. Exceptions to this rule are made in the case of criminal investigations where we are required by Swedish law to share information with the relevant authorities.

Full Privacy Policy

Mobile app privacy information
           This section of the Privacy Policy applies to all mobile apps developed by SweTrack Electronics AB.

           When using the app, the app requests permission to locate your mobile phone using GPS. This feature is used to visually show where you are in relation to where your GPS tracker is located.            Your mobile phone's current position is not stored on any servers owned by SweTrack Electronics AB and is not disclosed to third parties.            The position is only collected for the purpose of improving the user experience when using the app. No other information - such as your call logs, text messages, contact information, or installed apps - are collected from your phone when using our apps.                        
            Location History and Current Location Privacy Information
           This section of the Privacy Policy applies to all software provided by SweTrack Electronics AB. When using one of our GPS tractors along with a live tracking service from SweTrack Electronics AB, the GPS tracker continuously collects information about where it is located and then sends this information to a database server.            Our mobile apps and web services then retrieve the location information from the database server and display it for you, in the app or on the web service, printed on a map. Historical positions are also stored in the database, so you can request a history of how your GPS tracker moved for a specified time period.            Our servers and MySQL databases are highly encrypted and it is not possible for third parties to access the databases and / or servers and find out how you use your product.            SweTrack Electronics AB also will never disclose any information about your GPS tracker's positions, neither current nor historical, to third parties.            Our GPS tracker does not store any location history locally, but all current position information is stored temporarily in the GPS Tracker's work memory for further sending to the user. It is not possible for third parties to read directly from the GPS tracker how it was used.            
            Privacy Information for username and password
           This section of the Privacy Policy applies to all software provided by SweTrack Electronics AB. When using one of our software services, you have a personal account associated with your GPS tracking device(s).            The account is protected by a password that you choose when you create your account. We recommend that you use a strong password that contains both UPPERCASE and lowercase letters, numbers and special characters such as exclamation marks, question marks, and dots.            The passwords are stored in encrypted form in our database. It is not possible for SweTrack Electronics AB or any third party to see which password you use for your account with us. We would like to encourage you never to share your user information with anyone else, and to change your password frequently.            
           When you create the account in the app, you will be able to enter first and last name, and phone number. Disclosing this information is completely optional and the information is only used to create a more personalized user experience in the app. This information, if you choose to provide it, will never be forwarded to third parties.            
            End User Account
           There is currently no function in our software to delete a registered account. If you wish to delete your account and all information contained in our databases linked to your account, please contact us and we will assist you with this.

Do you have any questions?

We're here to help!